Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ban Tổng hợpCông ty CP Vận tải xăng dầu VITACO
09:18' SA - Thứ hai, 08/04/2019

Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO kính gửi quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

2. Thể lệ biểu quyết

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và phương hướng năm 2019

4. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2018 và mục tiêu, định hướng năm 2019

5. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019

7. Báo cáo kiểm toán độc lập

8. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2018

9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

10. Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2019

11. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

12b. Sơ yếu lý lịch Ô. Bùi Hồng Dũng

13. Quy chế bầu cử năm 2019

14. Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

15. Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

16. Giấy đề cử thành viên HĐQT/ Đơn ứng cử thành viên HĐQT/ Sơ yếu lý lịch (Dành cho các thành viên HĐQT)

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn